Neem direct contact met ons op voor advies op maat!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sol 4 Audio

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sol 4 VOF handelend onder de naam Sol4AudioStore, hierna te noemen: " Sol 4 Audio", en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "klant".

 

1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Sol 4 Audio alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

 

1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Sol 4 Audio en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.

 

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5 Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Sol 4 Audio gesloten overeenkomst.

 

 1. Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Sol 4 Audio - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse prijswijzigingen, type- en drukfouten zijn voorbehouden. Een overeenkomst tussen Sol 4 Audio en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door Sol 4 Audio van de door de klant gedane aanvraag.

 

 1. Prijzen en betalingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogus, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Sol 4 Audio franco geleverd in Nederland, exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege. Voor verkopen en leveranties beneden een in de catalogus vermelde totaalwaarde (excl. BTW) van een bestelling geldt een toeslag ter hoogte van een in de catalogus vermeld bedrag (excl. BTW), voor verzend- en administratiekosten.

 

3.2 Indien de klant een aanvraag doet tegen een in de catalogus vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Sol 4 Audio dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.

 

3.3 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum. Indien de klant aangeeft met creditcard te willen betalen, zal Sol 4 Audio direct autorisatie voor het order bedrag aanvragen. Betaling per creditcard vindt plaats volgens de richtlijnen en termijnen van de betreffende creditcard-maatschappij. Sol 4 Audio heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling.

 

3.4 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Sol 4 Audio vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Sol 4 Audio gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Sol 4 Audio verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.

 

3.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

 

3.6 Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

 

 1. Afleveringen

4.1 De in de catalogus vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Sol 4 Audio pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Sol 4 Audio een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Sol 4 Audio niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

 

4.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Sol 4 Audio benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Sol 4 Audio benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

 

4.3 De zaken worden afgeleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De levering en de risico-overgang vinden plaats op het moment van aanbieding door Sol 4 Audio Direct van het product aan de vervoerder.

 

4.4 Sol 4 Audio is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Sol 4 Audio behoudt zich het eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Sol 4 Audio zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Sol 4 Audio op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Sol 4 Audio onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Sol 4 Audio gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Sol 4 Audio te bewaren.

 

 1. Bewaring

Indien is overeengekomen, dat de zaken door Sol 4 Audio in bewaring zullen worden genomen, zijn de zaken en de opslag daarvan vanaf de aflevering voor risico en rekening van de klant. In dit geval geldt het magazijn van Sol 4 Audio als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

 

 1. Risico

Sol 4 Audio beschermd de uitgebruiker tegen verlies en/of beschadiging die zich voordoet tijdens de transportfase.

 

 1. Installatie

Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Sol 4 Audio zorg draagt voor installatie zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.

 

 1. Inspectie en reclame

9.1 Onverwijld nadat Sol 4 Audio zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. De klant dient Sol 4 Audio alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Sol 4 Audio in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de catalogus opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.

 

9.2 Voor alle geleverde zaken geldt een proefperiode van 14 dagen. De proefperiode houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de geleverde zaken door Sol 4 Audio retour te laten nemen. De retour te nemen zaken dienen in originele verpakking, in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Na goedkeuring van Sol 4 Audio over de staat van die zaken, zullen de op die zaken betrekking hebbende reeds betaalde facturen worden gecrediteerd. Retourzendingen buiten de proefperiode van 14 dagen na aflevering zijn zonder voorafgaande toestemming van Sol 4 Audio niet toegestaan.

 

9.3 In het geval geleverde zaken door Sol 4 Audio worden teruggenomen, is de klant verantwoordelijk voor de retournering, inclusief de bijkomende kosten hiervan.

 

9.4 Gratis artikelen verkregen bij de aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens mee teruggenomen. Dit geldt eveneens als het aangegeven minimaal orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.

 

 1. Garanties

10.1 Indien niet anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken een garantietermijn van een jaar. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Sol 4 Audio, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Sol 4 Audio zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Sol 4 Audio. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen kan Sol 4 Audio kiezen voor teruggave van de koopprijs.

 

10.2 De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Sol 4 Audio wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Sol 4 Audio in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Sol 4 Audio gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van een uur) en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Sol 4 Audio geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

 

10.3 De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

 

10.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Sol 4 Audio aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

 

10.5 Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantietermijn wordt op deze reparaties een garantie van 3 maanden verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.

 

10.6 De voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken dient de klant zorg te dragen dat deze op een door ons aangewezen adres in Nederland terecht komen via een pakketbezorger. Het verzoek van de klant dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en duidelijke klachtenomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur.

 

10.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Sol 4 Audio geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.

 

10.8 Een eventuele garantie voor softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden door de licentiegever aan de klant (licentienemer) gegeven. Sol 4 Audio geeft geen garantie ten aanzien van softwareproducten.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sol 4 Audio.

 

11.2 Sol 4 Audio is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Sol 4 Audio is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

 

12.2 In geval van een aan Sol 4 Audio toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Sol 4 Audio uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Sol 4 Audio eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk of telefonisch in gebreke is gesteld, waarbij aan Sol 4 Audio een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.

 

12.3 De totale aansprakelijkheid van Sol 4 Audio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Sol 4 Audio voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Sol 4 Audio, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

12.4 Sol 4 Audio is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

12.5 Iedere vordering op Sol 4 Audio, tenzij deze door Sol 4 Audio is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 1. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en/of industrie eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Sol 4 Audio vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Sol 4 Audio of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sol 4 Audio, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

 

 1. Overmacht

14.1 Onder overmacht van Sol 4 Audio wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Sol 4 Audio, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Sol 4 Audio liggen.

 

14.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Ontbinding

15.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

 

15.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

 1. Export

Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Sol 4 Audio voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1 Alle uit de door Sol 4 Audio gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Sol 4 Audio en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

 

17.2 Op alle overeenkomsten tussen Sol 4 Audio en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Conversie

18.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

 

Gebruiksvoorwaarden van www.Sol4AudioStore.nl

Welkom bij deze Sol 4 Audio internet site (hierna: de site). Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Sol 4 Audio, door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze site te maken.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Sol 4 Audio, postorderdivisie van Sol 4 VOF, beheert en onderhoudt deze site vanuit haar kantoor in Den Hoorn. Op (het gebruik van) deze site en alle transacties met Sol 4 Audio is Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Roermond. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

 

Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als inhoud), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan Sol 4 VOF, haar moedermaatschappij, zuster- of dochterbedrijven of filialen (hierna gezamenlijk aan te duiden als: Sol 4 VOF of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden). De naam Sol 4 Audio Store alsmede het Sol 4 Audio Store logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sol 4 VOF. Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopiëen, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde: (1) een bestelling bij Sol 4 Audio te plaatsen, of (2) gebruik te maken van deze site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voorzover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sol 4 Audio of de betreffende (auteurs)rechthebbende. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met én van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Sol 4 Audio opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sol 4 Audio, ten strengste verboden.

 

Geen garantie

Sol 4 Audio stelt deze site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de artikelen in haar assortiment. Sol 4 Audio streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Sol 4 Audio de informatie op deze site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen. Sol 4 Audio geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per email contact opnemen met Sol 4 Audio. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend. Sol 4 Audio behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sol 4 Audio is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site. Sol 4 Audio is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Sol 4 Audio bestelde artikelen. zulks overeenkomstig onze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op deze site.

 

Over onze prijzen

De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt gelden alleen voor Internetbestellingen. De prijzen van sommige artikelen kunnen verschillen met de prijzen die staan aangegeven in de Sol 4 Audio catalogi. In sommige Sol 4 Audio catalogi kunnen prijzen en voorradigheid zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De adviesprijzen die op deze site zijn aangegeven, zijn de door de fabrikanten geadviseerde verkoopprijzen. Deze zijn indicatief en hoeven niet overeen te komen met de gehanteerde verkoopprijzen in uw omgeving. Iedere verwijzing naar besparingen op deze site geeft het gemiddelde bespaarde bedrag aan, berekend op basis van de adviessprijs Uw uiteindelijke besparing hangt af van de gekochte artikelen en de transactiedatum. Sol 4 Audio behoudt zich het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden. Sol 4 Audio is niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

 

Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan Sol 4 Audio ter beschikking stelt eigendom van Sol 4 Audio worden en blijven. Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

 

Herziening van de gebruiksvoorwaarden

Sol 4 Audio is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

 

Feedback/opmerkingen

Momenteel bieden we geen alternatieve beslechting van geschillen (ADR) door middel van dergelijke ADR-aanbieders. Ons doel is om elke klacht efficiënt en professioneel via onze eigen klantenservice op te lossen. Klik hier om een klacht in te dienen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »